Проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/

30.12.2021